top of page
greg-rakozy-oMpAz-DN-9I-unsplash-crop.jpg

מי אני?
חיפוש אחר המופלא
- עבודה פנימית של אדם על עצמו - 

מוזמנים ומוזמנות להצטרף למפגש היכרות עם משנתו של ג.א. גורדייף

 

שיתקיים ביום רביעי, 15.12.21

בשעה 21:00

בבית‭ ‬אליאנס - רח׳ כי״ח 5, ירושלים

ההשתתפות מותנית באישור מראש לאור מגבלות כמות המשתתפים

מייל להרשמה: gurdjieffwork1@gmail.com

"מעבר לקליפה הדקה של המציאות המדומה קיימת מציאות אחרת שמשהו, משום מה, חוצץ בינינו לבינה.
ה'מופלא' היה חדירה לתוך מציאות נעלמה זו.

- מתוך ״חיפוש אחר המופלא״, אוספנסקי -

המפגש הוא יוזמה של עמותת שבילים העוסקת במשנתו של גורדייף. העמותה תרגמה את מרבית ספריו החשובים של גורדייף ומאפשרת היכרות מעמיקה עם רעיונותיו ויישומם בחיי היומיום. העמותה קשורה ישירות למרכזי גורדייף בעולם, מרכזים המנוהלים על ידי תלמידים של גורדייף ושל ז'אן דה-זלצמן ממשיכת דרכו.

 

בראשית המאה העשרים הביא ג.א. גורדייף לעולם תורה של התפתחות פנימית תוך עבודה בקבוצות. רעיון מרכזי בתורתו הוא היות האדם ישות בלתי שלמה. האדם דומה לזרע ובאפשרותו להתפתח. התפתחותו של האדם ראשיתה בלימוד עצמו, בהתאם לחוקים השולטים ביקום, ולימוד זה בהכרח שיסתייע בידע הבא מרמה גבוהה יותר.

להרשמה למפגש:
gurdjieffwork1@gmail.com

bottom of page